Informacje
Działania
Leader
LGD
Galerie
wydarzenia
WITAMY W SERWISIE dobrawidawa.pl
Działania
 
 
 

24 listopada 2009

Wzory wniosków o przyznanie pomocy

Przedstawiamy państwu wzory wniosków, instrukcje i inne dokumenty dotyczące ubiegania sie o pomoc w ramach wszystkich czterech działań:

Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełnienia wniosku

Zarządzenie

Małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełnienia wniosku

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc "de minimis"-  29.12.2010

Uwaga 29.12.2010: Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany
jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Uwaga 01.12.2010:

Wprowadzono zmiany do Instrukcji (...), dotyczące doprecyzowania zapisów w sekcji I, II, III, IV, V, VI i VIII (zaznaczone kolorem)

Uwaga 18.10.2010:Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2010r.;   Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w ramach naborów wniosków, w których dzień 30 sierpnia br. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) oraz do wszystkich naborów rozpoczętych po 30 sierpnia br. będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji4z.         Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 30 sierpnia 2010 roku rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067)".

Zarządzenie

Róznicowanie w kierunku nierolniczym

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełnienia wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny plan operacji

Oświadcczenie deminimis

Oświadczenie dot. nieruchomości

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Zarządzenie

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw(dokumenty aplikacyjne obowiązujące dla wniosków o przyznanie pomocy składanych od 6 kwietnia oraz składanych w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 roku).

Oświadcczenie dotyczące nieruchomośći

Instrukcja wypełnienia wniosku

Ekonoimiczny Plan Operacji

instrukcja do EPO

Oświadczenie deminimis

Wniosek o przyznanie pomocy

Oświadczenie o statucieprzedsiębiorcy

Zapytanie ofertowe- wzór

Zarządzenie

(Działania, )
  1. Harmonogram
  2. Wzory wniosków o przyznanie pomocy
  3. Wymagany załącznik-Odnowa i rozwój wsi.
  4. "Rowerowniki z Mają Włoszczowską"
  5. Warsztaty szkoleniowe- LGD Dobra Widawa
   
   
  login