Informacje
Wiadomości
2011
2009-2010
ogłoszenia
Działania
Leader
LGD
Galerie
wydarzenia
 
WITAMY W SERWISIE dobrawidawa.pl
Informacje Wiadomości 2011
 1. <<
 2. 1 - 10 |
 3. 11 - 20 |
 4. 21 - 30 |
 5. 31 - 40 |
 6. 41 - 50 |
 7. 51 - 60 |
 8. 61 - 70 |
 9. 71 - 80 |
 10. 81 - 90 |
 11. 91 - 100 |
 12. 101 - 110 |
 13. 111 - 120 |
 14. 121 - 130 |
 15. 131 - 140 |
 16. 141 - 141 |
 17. >>
 
 
 

22 listopada 2011

Zaproszenie do składania oferty cenowej.

Zaproszenie do składania oferty na zadanie pn:

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu do druku Słownika historyczno-geograficznego Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu do druku Słownika historyczno-geograficznego LGD Dobra Widawa.


Zamówienie związane jest z realizacją projektu LEADER  realizowanego w ramach PROW 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności
i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu do druku Słownika historyczno- geograficznego Lokalnej Grupy Działania  Dobra Widawa na cele projektu LEADER PROW 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013  

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu Słownika historyczno- geograficznego LGD Dobra Widawa w tym:

Działanie nr 1- opracowanie redakcyjne tekstu pod względem technicznym (10 arkuszy autorskich);

Działanie nr 2- I korekta tekstu (korekta 10 arkuszy autorskich);

Działanie nr 3- II korekta tekstu (korekta 10 arkuszy autorskich);

Działanie nr 4- III korekta tekstu( korekta 10 arkuszy autorskich);

Działanie nr 5- łamanie tekstu do formatu (10 arkuszy autorskich);

Działanie nr 6- opracowanie graficzne szpalt i stron redakcyjnych(10 arkuszy autorskich);

Działanie nr 7- projekt graficzny okładki;

Działanie nr 8 - obróbka graficzna materiału ilustracyjnego (w ilości 30 sztuk); 

na cele projektu LEADER PROW 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu do druku Słownika historyczno- geograficznego.

2.     W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

Wszystkie działania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Działanie nr 1- opracowanie redakcyjne tekstu pod względem technicznym (10 arkuszy autorskich); Działanie nr 2- I korekta tekstu (korekta 10 arkuszy autorskich); Działanie nr 3- II korekta tekstu (korekta 10 arkuszy autorskich); Działanie
nr 4- III korekta tekstu( korekta 10 arkuszy autorskich); Działanie nr 5- łamanie tekstu do formatu (10 arkuszy autorskich); Działanie nr 6- opracowanie graficzne szpalt i stron redakcyjnych(10 arkuszy autorskich); Działanie nr 7- projekt graficzny okładki; Działanie nr 8 - obróbka graficzna materiału ilustracyjnego (w ilości 30 sztuk); 

 

          Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymogami księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązującą na dzień wykonania zamówienia.

II. Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający udostępni (przekaże drogą elektroniczną) Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania wyżej opisanych działań.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję przedmiotu zamówienia do zatwierdzenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, układ i jakość materiałów, które pojawią się z winy Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnej akceptacji i wyboru: układu
i projektów graficznych, zdjęć, czcionki.

6. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na nośniku elektronicznym na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica – w terminie
do 16.12.2011 r.

III.Prawo własności i prawo wykorzystania przedmiotu zamówienia:

1.Twórca z dniem podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, przeniesie nieodpłatnie na LGD Dobra Widawa  autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
w odniesieniu do dzieła objętego zamówieniem, co oznacza w szczególności, że przedmiot zamówienia przechodzi na własność LGD Dobra Widawa. LGD Dobra Widawa zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania przedmiotu zamówienia objętego umową bez wypłacania honorariów autorskich.

2.LGD Dobra Widawa nie będzie czerpała żadnych korzyści materialnych z publikacji
i rozpowszechniania przedmiotu zamówienia.

IV.Informacje ogólne.

 

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne działania.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Dobra Widawa dysponuje
na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Sławomir Fluder – Asystent ds. koordynacji projektu tel.71/ 314 32 01.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

V.Opis sposobu przygotowania oferty

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

·        Wymagania konieczne:

- ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi
i danymi personalnymi.

- Cenę ofertową należy obliczyć wg kalkulacji własnej, dla każdego
z działań osobno oraz sumę cen brutto.

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w złotych polskich.

- port folio wykonanych  zleceń (wymagamy przedstawienia  co najmniej 10 wykonanych zleceń  o podobnym charakterze).

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:

·        posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień;

·        są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;

·        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

·        złożą  ofertę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem „OFERTA – wykonanie usługi polegającej na Przygotowaniu Słownika historyczno- geograficznego LGD Dobra Widawa.

VI.Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena – 100%. Oceniana będzie cena brutto oferty.

VII.Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć, lub przesłać za pośrednictwem poczty do siedziby Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69, do dnia 28.11.2011 r. do godz. 13.00.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VIII.Termin i miejsce otwarcia ofert

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69, w dniu 28.11.2011 r. o godz. 13.30.

2.Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD Dobra Widawa.

Dyrektor LGD Dobra Widawa/-/ Aneta Fiskies Sporządził: S.Fluder

 

(Informacje, Wiadomości 2011 )
 1. <<
 2. 1 - 10 |
 3. 11 - 20 |
 4. 21 - 30 |
 5. 31 - 40 |
 6. 41 - 50 |
 7. 51 - 60 |
 8. 61 - 70 |
 9. 71 - 80 |
 10. 81 - 90 |
 11. 91 - 100 |
 12. 101 - 110 |
 13. 111 - 120 |
 14. 121 - 130 |
 15. 131 - 140 |
 16. 141 - 141 |
 17. >>
 1. Biuro nieczynne!
 2. Mikołajki dla dzieci z Gminy Czernica
 3. Galeria objazdowa III edycji fotokonkursu "Poznaj Skarby Dobrej Widawy"
 4. Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty cenowej.
 5. I Forum Kobiet Aktywnych pn. Kobieta aktywna -kobietą przyszłości.
 6. Kiermasz Świąteczny!!!
 7. Wernisaż Fotokonkursu pn. "Poznaj Skarby Dobrej Widawy"
 8. „Podstawy finansowe działalności i zarządzanie finansowe NGO”
 9. Zaproszenie do składania oferty cenowej.
 10. Doroczny Kongres Odnowy Wsi
   
   
  login