Informacje
Wiadomości
2011
2009-2010
ogłoszenia
Działania
Leader
LGD
Galerie
wydarzenia
 
WITAMY W SERWISIE dobrawidawa.pl
Informacje Wiadomości 2011
 1. <<
 2. 1 - 10 |
 3. 11 - 20 |
 4. 21 - 30 |
 5. 31 - 40 |
 6. 41 - 50 |
 7. 51 - 60 |
 8. 61 - 70 |
 9. 71 - 80 |
 10. 81 - 90 |
 11. 91 - 100 |
 12. 101 - 110 |
 13. 111 - 120 |
 14. 121 - 130 |
 15. 131 - 140 |
 16. 141 - 141 |
 17. >>
 
 
 

04 listopada 2011

Zaproszenie do składania oferty cenowej.


Zaproszenie do składania oferty na zadanie pn:

Wykonanie usługi druku zdjęć – Wernisaż Fotokonkursu- 2011.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi druku zdjęć – Wernisaż Fotokonkursu- 2011.


Zamówienie związane jest z realizacją projektu LEADER  realizowanego w ramach PROW 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności
i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty cenowej” wykonanie usługi druku zdjęć - Wernisaż Fotokonkursu 2011 na cele projektu LEADER PROW 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013.  

I.              Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi druku zdjęć – Wernisaż Fotokonkursu 2011.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wywołania zdjęć – Wernisaż Fotokonkursu 2011.

2. Opis zamówienia – wykonanie usługi druku zdjęć:

·         12 sztuk w formacie 400x600 mm;

·         55 sztuk w formacie 210x300 mm;

Gramatura papieru 260g/m2, rodzaj papieru – błyszczący.

3. Termin realizacji - 15 listopada 2011.

4. Forma płatności – przelew.

5. Sposób Realizacji- jednorazowo.

 

 

II.            Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający udostępni (przekaże drogą elektroniczną) Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania zamówienia, w terminie do  2 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca odpowiada za: jakość wydrukowanych zdjęć.

3. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: LGD Dobra Widawa,
ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica – w terminie do 15.11.2011 r.

III.           Informacje ogólne.

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania zadania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Dobra Widawa dysponuje
na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Sławomir Fluder – Asystent ds. koordynacji projektu tel.71/ 314 32 01

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

IV.          Opis sposobu przygotowania oferty

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

·         Wymagania konieczne:

- ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi
i danymi personalnymi z podaniem ceny brutto.

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:

-posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień;

- są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem „OFERTA – Wykonanie usługi druku zdjęć- Wernisaż Fotokonkursu 2011”.

 

V.           Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena – 100%. Oceniana będzie cena brutto oferty.

 

VI.          Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć, lub przesłać za pośrednictwem poczty do siedziby Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69, do dnia 08.11.2011 r. do godz. 13.00.

Oferty złożone po terminie nie będą brane po uwagę.

VII.         Termin i miejsce otwarcia ofert

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69, w dniu 08.11.2011 r. o godz. 14.30.

2.Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD Dobra Widawa – www.dobrawidawa.pl.  

 

(Informacje, Wiadomości 2011 )
 1. <<
 2. 1 - 10 |
 3. 11 - 20 |
 4. 21 - 30 |
 5. 31 - 40 |
 6. 41 - 50 |
 7. 51 - 60 |
 8. 61 - 70 |
 9. 71 - 80 |
 10. 81 - 90 |
 11. 91 - 100 |
 12. 101 - 110 |
 13. 111 - 120 |
 14. 121 - 130 |
 15. 131 - 140 |
 16. 141 - 141 |
 17. >>
 1. Zaproszenie do składania oferty cenowej.
 2. Zaproszenie do składania oferty cenowej.
 3. Zaproszenie do składania oferty cenowej.
 4. Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty.
 5. Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty.
 6. Spotkanie wolontariuszy w Nadolicach!
 7. 30-lecie powstania Klubu "Ster"-29.10.2011 r.
 8. Zabawa teneczna!
 9. Rozstrzygnięcie I etapu Naboru na pracownika biura LGD Dobra Widawa.
 10. Zaproszenie do składania oferty cenowej.
   
   
  login