Informacje
Wiadomości
2011
2009-2010
ogłoszenia
Działania
Leader
LGD
Galerie
wydarzenia
 
WITAMY W SERWISIE dobrawidawa.pl
Informacje Wiadomości 2011
 1. <<
 2. 1 - 10 |
 3. 11 - 20 |
 4. 21 - 30 |
 5. 31 - 40 |
 6. 41 - 50 |
 7. 51 - 60 |
 8. 61 - 70 |
 9. 71 - 80 |
 10. 81 - 90 |
 11. 91 - 100 |
 12. 101 - 110 |
 13. 111 - 120 |
 14. 121 - 130 |
 15. 131 - 140 |
 16. 141 - 141 |
 17. >>
 
 
 

20 października 2011

Zaproszenie do składania oferty cenowej.

mala fotka

Zaproszenie do składania oferty na zadanie pn:

 

Przygotowanie Katalogu Produktów Lokalnych LGD Dobra Widawa.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na Przygotowanie Katalogu Produktów Lokalnych LGD Dobra Widawa.


Zamówienie związane jest z realizacją projektu LEADER  realizowanego w ramach PROW 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności
i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie katalogu Produktów Lokalnych Lokalnej Grupy Działania  Dobra Widawa na cele projektu LEADER PROW 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi
4 PROW 2007-2013  

I.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie Katalogu Produktów Lokalnych Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w tym:

 

Działanie nr 1- Projekt graficzny okładki.

Działanie nr 2- przygotowanie opisów produktów (w ilości 60 opisów, w tym produktów kulturowych, produktów rękodzielniczych i potraw lokalnie tradycyjnych – szczegółowy podział zostanie ustalony po podpisaniu umowy)

Działanie nr 3- korekta tekstu do druku i wypozycjonowanie  tekstu wraz z oprawą graficzną tekstu.

Działanie nr 4 -  tłumaczenie tekstu – wersja anglojęzyczna.

Działanie nr 5 – tłumaczenie tekstu – wersja niemieckojęzyczna.

Działanie nr 6 – skład i przygotowanie do druku.

na cele projektu LEADER PROW 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW 2007-2013.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich działań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 2. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się:

·         Wykonać projekt graficzny okładki katalogu, przygotowaniem opisów produktów (w ilości 60 opisów, w tym produktów kulturowych, produktów rękodzielniczych i potraw lokalnie tradycyjnych), korektę tekstu, wypozycjonowanie tekstu wraz z oprawą graficzną tekstu, przetłumaczeniem w dwóch wersjach obcojęzycznych, skład- przygotowanie do druku.

·         Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymogami księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązującą na dzień wykonania zamówienia.

II. Informacje dodatkowe do przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający udostępni (przekaże drogą elektroniczną) Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania katalogu (np. zdjęcia lub grafiki, opisy zdjęć, opisy produktów). Zamawiający zastrzega możliwość korzystania ze zdjęć Wykonawcy.


2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję przedmiotu zamówienia do zatwierdzenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.


4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy.


5. Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, układ i jakość drukowanych zdjęć, które pojawiły w katalogu z winy Wykonawcy.


6. Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnej akceptacji i wyboru: układu
i projektów graficznych, zdjęć, opisów zdjęć, opisów produktów, czcionki oraz propozycji tłoczeń.


7. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na nośniku elektronicznym na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: LGD Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica – w terminie do 20.12.2011 r.

III.Prawo własności i prawo wykorzystania przedmiotu zamówienia:

1.Twórca z dniem podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, przeniesie nieodpłatnie na LGD Dobra Widawa  autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w odniesieniu do dzieła objętego zamówieniem, co oznacza w szczególności, że przedmiot zamówienia przechodzi na własność LGD Dobra Widawa. LGD Dobra Widawa zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania przedmiotu zamówienia objętęgo umową bez wypłacania honorariów autorskich.

2.LGD Dobra Widawa nie będzie czerpała żadnych korzyści materialnych z publikacji
i rozpowszechniania przedmiotu zamówienia.

 

IV.Informacje ogólne.

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne działania.

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecania wykonania danego działania za zgodą zleceniodawcy.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Dobra Widawa dysponuje
na sfinansowanie zamówienia dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Sławomir Fluder – Asystent ds. koordynacji projektu tel.71/ 314 32 01.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

V.Opis sposobu przygotowania oferty

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

·         Wymagania konieczne:

- ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi
i danymi personalnymi, z podaniem i wyszczególnieniem ceny na każde
z działań.

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:

 • posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 •  

 • złożą  ofertę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu..  

Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opatrzonej napisem „OFERTA – Przygotowanie Katalogu Produktów Lokalnych LGD Dobra Widawa. 

VI.Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena – 100%. Oceniana będzie cena brutto oferty.

VII.Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć, lub przesłać za pośrednictwem poczty do siedziby Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69, do dnia 27.10.2011 r. do godz. 13.00.

VIII.Termin i miejsce otwarcia ofert

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69, w dniu 28.10.2011 r. o godz. 14.00.

2.Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD Dobra Widawa


(Informacje, Wiadomości 2011 )
 1. <<
 2. 1 - 10 |
 3. 11 - 20 |
 4. 21 - 30 |
 5. 31 - 40 |
 6. 41 - 50 |
 7. 51 - 60 |
 8. 61 - 70 |
 9. 71 - 80 |
 10. 81 - 90 |
 11. 91 - 100 |
 12. 101 - 110 |
 13. 111 - 120 |
 14. 121 - 130 |
 15. 131 - 140 |
 16. 141 - 141 |
 17. >>
 1. Zaproszenie do składania oferty cenowej.
 2. Aktywny Leader a przedsięwzięcia w regionie
 3. Rozstrzygnięcie V naboru - Odnowa i rozwój wsi
 4. Nabór na pracownika biura
 5. II Festiwal Rzemiosła i Rekodzieła w Bykowie.
 6. III Jarmark Produktów Lokalnych "Poznaj Skraby Dobrej Widawy"
 7. III Jarmark Produktów Lokalnych "Poznaj Skraby Dobrej Widawy"
 8. Nabór wniosków od 26 września do 7 października 2011 r.!
 9. ŚWIĘTO ZIEMNIAKA!
 10. Nowy formularz wniosku Małe projekty 5z (oś 4 Leader)
   
   
  login